Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2018

papi
Reposted fromshakeme shakeme
papi
Road at autumn
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
papi
4026 ce4a 500
Reposted fromZircon Zircon
papi
4122 78e7
papi
4133 4cc1 500
papi

April 14 2017

papi
8327 b7bd
Reposted frompea-pea pea-pea
7069 d21a
Reposted frompea-pea pea-pea
papi
2072 8951
Reposted frompea-pea pea-pea
3137 10c8 500
Reposted frompea-pea pea-pea
papi
8807 5ff1
Reposted frompea-pea pea-pea
papi
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako viapea-pea pea-pea
papi
7122 1b28 500
Reposted frompea-pea pea-pea

April 10 2017

papi
Zła wiadomość jest taka, że czas leci. Dobra wiadomość jest taka, że Ty jesteś pilotem.
— Michael Altshuler
Reposted fromklaudialucja klaudialucja

July 01 2015

papi
4008 a681
Reposted frombluephoenix bluephoenix
papi
4174 fa0c
Reposted frompaulinac26 paulinac26
papi
4218 2d55 500
Reposted fromupinthesky upinthesky
papi
4220 5747
Reposted fromupinthesky upinthesky

May 16 2015

papi
4005 c349 500
Reposted fromduvet duvet
papi
5025 a482

Magic..
Reposted fromCandyMonster CandyMonster
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl